.........บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสารมานานกว่า 50 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ในระยะเริ่มแรก ประกอบธุรกิจสีข้าวสาร เพื่อจำหน่ายภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งรับจ้างสีข้าวให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย

............. ในเวลาต่อมา เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วย ทำให้รูปแบบของการจำหน่าย ต้องเปลี่ยนจากการตวงขายเป็นถังหรือขายจากกระสอบ ไปเป็นการจำหน่ายในจำนวนของข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กก. ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยบริษัทเป็นผู้ ริเริ่มนำถุงพลาสติกหูหิ้วมาใช้ เป็นรายแรกของประเทศ ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการพัฒนา ค้นคว้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่น ประเภทบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


..........ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯประสบความสำเร็จและมียอดขายที่เติบโต ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 ฝ่ายบริหารในตอนนั้นได้ตัดสินใจขอรับการสนับสนุนจากธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการลงทุนจำนวน
180 ล้านบาท จัดสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ เลขที่ 78 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 4 ไร่ ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงงานผลิตและปรับปรุงข้าว เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและเติบโตมาจนกระทั้งปัจจุบัน