....บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลผลติทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องข้าวมานานกว่า 5 ทศวรรษ ซึ่งในระยะเวลาเริ่มแรกได้ตั้งโรงสีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเอกชัย รับจ้างสีข้าวให้กับลูกค้าทั่วไป และรับซื้อข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารตลอดจนจัดจำหน่าย
ภายใต้ยี่ห้อของตนเอง
...อ่านต่อ
ข้าวสารที่ผลิตได้จากโรงงาน ของบริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด จะมีจำนวนถึง 75,000 ตัน/ปี หรือมีมูลค่าประมาณ
750 ล้านบาท/ปี ซึ่งจำนวนนี้ 10% ของผลผลิตรวม...
อ่านต่อ